develop free website

Vraťme jamboree mládeži

Návrh reformy našich světových sjezdů
A. B. Svojsík

(vyšlo v časopise Vůdce, roč. 14 - 1933/34, str. 107)

Od prvého jamboree v Londýně běží již čtrnáctý rok. Všichni, kdo měli příležitost sledovati ohromný vzestup světových skautských sjezdů, jsou tím nadšeni, ale nezbavuje nás povinnosti, uvědomiti si jejich závady, které se objevily zvláště na posledním světovém sjezdu v Gödöllö. Je to především zatlačování původního skautského živlu, významu práce chlapců a řekl bych takřka celého vlastního typu Baden-Powellova skautingu.


Je přirozené, že za ta léta přibylo odchovanců skautingu, kteří projevují dojemnou příchylnost k našemu hnutí, rádi opět přijíždějí na jamboree oživiti si upomínky v prostředí, kde prožili nejkrásnějších chvíle svého života a snaží se také přispěti svými silami, pokud je jim to možno. Tito bývalí skauti opatřují si také již snáze než hoši finanční prostředky na cestu i k pobytu na jamboree. Můžeme jen vítati tento radostný zjev a snažme se naopak z něho co nejvíc vyzískati vždy a všude pro výchovnou organizaci vlastní i pro vliv absolventů skautingu v celém veřejném životě, nesmí však ani při jamboree býti na úkor nejdůležitějšího oboru naší práce, to jest — skautský výchovy mládeže. Naproti tomu na jamboree nepřibyl nejmladší skautský živel — vlčata, neboť z důvodu zdravotních a jiných hlavně pro svůj útlý věk méně se hodí pro daleké zájezdy a veliká shromáždění.

    

A tak vidíme, že živel starších skautů, ba i skautek stále více převládá v exhibicích jamboree na úkor mládeže. Co je skaut, dovedně řezající v ústraní svou hůl nebo totem dle vlastní fantazie a vlastní rukou, proti velkolepým divadelním scénám, aranžovaným zkušenými režiséry, s celým aparátem velkého divadla, proti táborovým branám, kde je zřejmý vliv umělce, architekta i školeného řemeslníka? Nebo skromné výkony hochů proti výstupům dospělých mladých mužů a dívek v krojích, tancům a metaplastickým scénám, kterými dnes namnoze snaží se tělocvik získávat si zájem na úkor svých vážnějších úkolů. Zde musí se dostavit nevyhnutelně u skautů pocit méněcennosti a také u obecenstva vlastní práce hochů těžko konkuruje s atrakcemi dospělých.

    

Uznáváme, že ohled na obecenstvo při sjezdech je nutný, ale v tom směru navrhujeme a žádáme doplnění a radikální změnu skautských mezinárodních sjezdů.

    

Mezi výsledky, jichž mají jamboree dosáhnouti v přední řadě, je vytváření, další rozvoj a utužení mezinárodního přátelství. Když jsem viděl unaveného hocha maďarského, usínajícího na rameni našeho bodrého Hanáka, pohnuté loučení našeho tábora se sousedy Maďary, skauty i vůdci, řekl jsem si, že špatně by uložil kapitál do jamboree, kdo by počítal se vzrůstem národní nevraživosti. A starý skaut Baden-Powell opět jasně viděl a měl plnou pravdu, když konstatoval při ukončení sjezdu v Gödöllö, že jamboree sblížilo Maďarsko i s jeho nejbližšími sousedy.

Světové naše sjezdy, o nichž zprávy a obrazy přinášejí časopisy celého světa, přispívají ovšem nesmírně k propagaci skautingu a té je stále ještě velice třeba pro hnutí, jehož práce je nehlučná, nenáročná a ve svých nejvýznačnějších složkách širší veřejnosti nepřístupná i nedoceněná. Vážná, tvořivá práce, která je nejúčinnějším prostředkem výchovným, nedá se tak snadno demonstrovati, takže z vlastních metod skautingu vidí návštěvník jamboree poměrně velmi málo.

    

Propagace plynoucí z jamboree je ovšem zvláště účinná, neboť časopisy všech jazyků rády přinášejí zprávy z jamboree, vždyť zúčastňuje se jich také mládež jejich vlastní národnosti a mají v čtenářstvu tudíž mnohem více zájmu než zprávy o podnicích z ciziny. A tak dobývá si skauting svými sjezdy, ale ovšem především výsledky své práce výchovné všude dále půdy, jak o tom svědčí skoro čtyři miliony registrované mládeže. A kolik je ve všech státech ještě těch, kteří nemohli zaplatiti registrační poplatky.

    

Pořádání jamboree ve čtyřletých obdobích jako hry olympijské, pro které právě skautské sjezdy na návrh Československa před časem byly o rok posunuty, je jistě lhůtou nejvhodnější, ale doporučuje se dobu trvání jamboree patnácti nebo čtrnácti dnů zkrátiti na sedm, a zbývající doby použiti k výletům a putovnímu táboření jednotlivých výprav. 

    

K provádění a studiu skautských metod hodilo by se mezidobí mezi jednotlivými jamboree a mohly by být takové ukázkové tábory skautské národní práce konány při mezinárodních našich konferencích. Ovšem vysílat k nim jen družinu, je málo, neboť teprve oddíl žije úplným skautským životem a je mnoho těch, kteří stěží vypraví oddíl v období čtyřletém a při této reformě nastala by tato povinnost každá dvě léta.

Jestli nedojde k zavedení zvláštních pracovních táborů po dvou letech, mohly by vedle propagačních úkolů hlavního tábora sloužiti tábory vedlejší k ukázkám vzorné, rázovité činnosti skautské.

    

Nedoporučujeme omezovati počet účastníků světových zájezdů do 18 let vůbec a počet starších jen tam, kde není dostatek vhodného místa a ostatní podmínky pro stravování a ovládnutí všech. A ještě při tom bylo by nutno odečísti vůdce, účastníky konferencí, pracovníky zaměstnané administrativou, atd. Za to je nezbytné rozhojniti produkce skautů, omezit vystoupení starších a v programech vždy také výslovně to označovati. Již příští sjezd buď praktickým provedením a návratem našich sjezdů k "jamboree mládeže". Není třeba omezovati účast skautů ani ze země, kde se právě jamboree koná, neboť význam a úspěch sjezdů roste s počtem účastníků. Jestli hostitelská organizace vystřídá své skauty z důvodu úsporných nebo jiných, je to její věcí, ale není toho třeba, jsou-li podmínky pro vzorné táboření všech.

    

Předčasné odjezdy celých výprav před oficiálním zakončením sjezdu, pustá místa, která ještě včera hýřila životem, působí vždy smutným dojmem na skauty i obecenstvo. Vždyť víme, jak předčasný odjezd jednotlivce z tábora dobře sžitého, pokazí někdy náladu všem. Zkrácení doby oficiální části jamboree na týden a po slavnostním ukončení sjezdu za přítomnosti Chief Scouta věnování druhého týdne vycházkám a zájezdům, bude jistě přijato radostně všemi.

    

Tyto zájezdy a výlety jsou totiž u skautů i vůdců velmi oblíbeny a nebude na škodu, když se jim věnuje napříště celá polovina času. A bude plně v souhlasu se skautskými zásadami, když vedení těchto podniků zůstane v rukou vlastních vůdců výprav a bude jim přidělen k ruce pouze tlumočník nebo průvodce, který také opatří legitimace, opravňující ke vstupu, slevám, atd. Pak bude umožněn také větší styk s obyvatelstvem a možnost vytvořiti si správný obraz poměrů, čehož jsme zvláště v Budapešti postrádali.

    

Tábory buď též uzavřeny pro veřejnost denně (mimo neděle a svátky) do jedné hodiny odpolední a nejméně jeden den, na jisto však poslední den buď celý den vyhrazen skautům. Nechť nese název "Den Baden-Powellův" — návrh br. dra Mejsnara) a je celý věnován mezinárodnímu sbratření a slavnostnímu zakončení jamboree Chief Scoutem. Přáli bychom si ještě většího omezení návštěv obecenstva, ale není to možno z důvodů finančních, zvláště zkrácení doby slavnostní. 

    

Podniky tak ohromného rozsahu volají po mohutných projevech. Dnes je to jen slavnostní přehlídka a velké scény, které však už jsou zase jen otázkou peněz, režie, a méně majetné výpravy jsou tu hendikepovány podniky, umožněnými velikými náklady, dávanými mnohdy snad i z důvodů jiných než skautských. Veškeré momenty politické, každá přednost, dávaná některému národu před jinými, nemá na našich sjezdech místa vůbec a nesmí býti trpěna. Programy výprav buď též hlášeny na dlouhou dobu předem a sestávaje hlavně z dokonalých ukázek skautských a svérázných, výchovně cenných prvků národních. 

    

A ve veškeré činnosti i na sjezdech budiž hodně skautské techniky a tuhé práce! Návrh na zřízení mezinárodního oddílu utvořeného z družin — po jedné z každý výprav, přinese mnoho potíží, už tím ohromným počtem družin, ovládáním i potížemi jazykovými, atd., ale byl by živou podporou nejužšího sblížení jeho účastníků, názornou výstavou různých metod pracovních, ušlechtilou konkurencí a ostruhou skautům každého národa, k prokazování schopností jazykových i odborných. 

    

Výzdoba táborových bran na posledním jamboree byla dokladem pochybené cesty, která se nastupuje, jak již o tom byla zmínka v úvodu. Určovati stavební materiál pro všechny přibližně stejný, je nemožno, neboť staví se z dříví, papíru, slámy, plátna, rákosu, atd., a také nejsou vždy stejné podmínky pro jeho nákup. Někdy se vyplatí vézti potřebné hmoty z domova, jindy je to zbytečné, neboť se koupí levněji na místě. Pro srovnání výkonnosti oddílů, například ve svrchu zmíněném oddíle mezinárodním, buďte podmínky co do nákladů a prostředků pokud možno tytéž. A hlavně stavby i ostatní výtvory rukodělné buďte výhradně plodem rukou i mozků chlapců.

    

Zachovati intimitu táborových našich ohňů při hlučných slavnostech a návalech obecenstva, je ovšem nemožno. Nechť střídají se s čísly vážnými i tance a výstupy žertovné, ale nechť svým rázem nevycházejí z rámce výchovné organizace. Vřeštící rozhlasy a vyvolávačský tón konferenciérů nepůsobí vhodným dojmem. Táborových ohňů budiž pořádán větší počet, aby u jednotlivých nenakupil se tak veliký počet účastníků.

    

Vzájemné zvaní na čaje a jiné projevy pohostinství jsou dobrým prostředkem k seznámení vůdců i mládeže, ale většinou je stále ještě omezen na výpravy zámožnější a je trapno, když druhý nemůže se náležitě revanžovati. Počet "chodů" při některých čajích na posledním jamboree byl už povážlivě vysoký a počet hostí veliký, takže náklad na takový podnik je nad finanční síly výpravy. Také mohlo by se částek tak vysokých použíti vhodněji. Tedy i zde voláme po uskrovnění, jinak nebude dosaženo jejich účelu, ale snad někdy i v opaku. Zajímavější byla by forma pohoštění typickými pokrmy národními, upravenými z dodávaných potravin.

    

Poplatky hochů pořadatelstvu nechť omezují se na úhradu za dodané potraviny a palivo. Ostatní náklady na jamboree buďte hrazeny ze vstupného, placeného návštěvníky, nájmu obchodních podniků, krámů, stánků, restaurací, atd. Ovšem, jestli se přistoupí na značné omezení návštěvy táborů obecenstvem, nezbylo by, než aby i výpravy přispívaly k úhradě celkových nákladů. Dosud toho třeba nebylo.

    

Prodej předmětů v táboře mimo potřeby skautů buď odkázán do obchodní čtvrti. Výjimku mohou činiti jen předměty vyrobené skauty. Ale i v obchodní čtvrti nesmí být prodávány předměty závadné, provokující jiné národnosti a podobně. Výrobky skautů, zvláště pokud mají hodnotu jako projev umělecký nebo národní svéráz, buďte také seskupeny ve výstavku, pokud možno umístěnou při vlastním táboře.

    

Poslední jamboree vyznačovalo se v nadprůměrnou ochotou pořadatelstva i vlády maďarského státu, v kterémžto směru sotva půjde se kde jinde tak daleko. Ze závad nutno se však zmíniti o nedostatku koupališť pro skauty, což při panujících vedrech bylo značnou potíží. Bezpečná, hygienická koupaliště, bezvadně fungující služba lékařská, dostatečné množství latrín pro skauty i obecenstvo a dobré spojení všech čtvrtí jamboree i s městem jsou podmínky, bez nichž nelze jamboree pořádat.


Výchova chlapce a děvčete — toť základ, na němž celá velkolepá budova skautingu spočívá. Proto jako stěžejní hesla pro příští sjezd dáváme:

  • Zpět k zdravému primitivismu!
  • Naše jamboree nechť patří především skautské mládeži!